Ogólne warunki współpracy

 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Usług Drukarni, a także z ich akceptacją.

 

Zamówienie składane jest przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Drukarni.

 

Przed złożeniem zamówienia Drukarnia informuje Zamawiającego o kosztach usługi oraz terminie zamówienia.

 

Po wycenie kosztów usługi, a przed podjęciem jej realizacji Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty proformy 100% wartości zamówienia. Do realizacji zlecenia przystępujemy dopiero w dniu zaksięgowania wpłaty. Dotyczy klientów NOWYCH, których nie posiadamy w swojej bazie kontrahentów.

 

Trzy pierwsze zlecenia rozliczane są na zasadzie przedpłaty, według wytycznych powyżej.

 

Termin realizacji zlecenia jest indywidualnie ustalany z Zamawiającym.

 

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za przesunięcia terminu realizacji wynikające z niedotrzymania przez Zamawiającego terminu wpłaty zaliczki oraz z powodu nie dostarczenia w terminie przez Zamawiającego niezbędnych materiałów.

 

Drukarnia pracuje w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt), w godzinach od 8- 16.

 

Do wykonania zlecenia Drukarnia przystępuje w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie wpłaty zaliczki przez Zamawiającego zakładając, że wszelkie niezbędne materiały do druku zostały już przekazane.

 

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki spowodowanej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.

 

Drukarnia ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia lub wstrzymać jego realizację jeżeli Zamawiający ma nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec drukarni.

 

 

Wymogi techniczne projektu

 

Projekt powinien zostać dostarczony drogą elektroniczną bądź osobiście przez Zamawiającego.

 

Drukarnia nie sprawdza poprawności merytorycznej (w tym błędów ortograficznych) przyjętego do realizacji projektu.

 

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przygotowane pliki do druku. Wymogi techniczne zostały określone poniżej.

 

Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć pliki w formacie PDF w wersji 1.3 lub 1.4.

 

Pliki PDF powinny być przygotowane zgodnie do standardu ISO, w zależności od rodzaju papieru – ISOcoated lub ISOuncoated. Zamawiający zobowiązany jest do przetworzenia wg tych profili ICC przed przesłaniem ich do Drukarni.

 

Dostarczone przez Zamawiającego Pliki PDF powinny:

 1. być kompozytowe (nie rozseparowane),
 2. zawierać ostateczne korekty tekstowe,
 3. wygenerowane w taki sam sposób dla danego tytułu, posiadać identyczne marginesy i format strony,
 4. zawierać wszystkie czcionki, najlepiej postscriptowe (embedded) lub zamienione na krzywe,
 5. cienkie linie i inne drobne elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze,
 6. minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi dla krojów jednoelementowych 5 pkt., a dla krojów dwuelementowych 7 pkt.
 7. Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi dla krojów jednoelementowych 8 pkt., a dla krojów dwuelementowych 10 pkt,
 8. teksty w czarnym kolorze powinny być zrobione nadrukiem (overprint),
 9. niedopuszczalne jest generowanie tekstu oraz czarnej apli z czterech kolorów. W celu uzyskania większej głębi koloru czarnego w obszarach apli można dołożyć do 50% cyjanu,
 10. zawierać strony połączone rozdziałami (nie wysyłać każdej strony osobno),
 11. zawierać puste strony, jeżeli takie występują w danej produkcji,
 12. mieć uwzględnione właściwe marginesy ,najlepiej po 3mm z każdej strony.

 

Drukarnia nie sprawdza i nie poprawia przesłanych plików pod względem technicznym i merytorycznym. Za błędy powstałe w wydruku w związku z przesłanym z błędami plikiem, Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.

 

Błędy techniczne nie podlegają reklamacji.

 

Przesłane przez Zamawiającego pliki PDF nie powinny:

 1. zawierać informacji o kątach rastra,
 2. być wykonane na serwer OPI.

 

Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach cyfrowych powinna wynosić 300 dpi. Zamawiający zobowiązany jest zamieścić zdjęcia w formacie TIFF.

 

Zamawiający zobowiązany jest przesłać wszystkie elementy graficzne w przestrzeni CMYK Praca przygotowana w RGB lub innym systemie koloru będzie automatycznie konwertowana w procesie rasteryzacji na CMYK, wynikowo może wystąpić znaczna różnica koloru w stosunku do projektu i oczekiwań. Drukarnia informuje, że ważne jest aby RGB zamienić na CMYK, na etapie projektu, a nie druku. Kolory dodatkowe, np. systemu Pantone lub SpotColor Zamawiający zobowiązany jest zamienić na CMYK. W przypadku prac nietypowych m. in. zawierających kolory dodatkowe, Zamawiający powinien dostarczyć próbny plik PDF w celu weryfikacji i indywidualnych ustaleń.

 

Pliki do druku czarno-białego powinny być zamienione na grayscale.

 

Drukarnia używa następujących liniatur rastra:

 1. dla papierów powlekanych będzie to 175 lpi lub 200 lpi
 2. dla papierów offsetowych będzie to 150 lpi

 

Projekt powinien uwzględniać spady od 2 do 5 mm z każdej strony poza linie cięcia (minimalna wycinka między użytkami 2mm). Spady powinny występować z wszystkich stron i być z każdej strony jednakowe.

 

Ważne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 4 mm od linii cięcia.

 

Przygotowując projekt w CorelDraw prosimy o ograniczenia w stosowaniu efektów jak soczewki (lens), cienie, czy przezroczystości.

 

Jeśli używano efektów w CorelDraw to przed wysłaniem pliku wszystkie obiekty z efektami Zamawiający powinien zamienić na bitmapę 300 DPI CMYK.

 

 

Projekty graficzne i Prawa autorskie

 

Zamawiający zleca wykonanie projektu Drukarni na podstawie własnych materiałów, do których posiada prawa autorskie lub korzysta z materiałów Drukarni, która dysponuje prawami do tych materiałów.

 

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które otrzymuje od Zamawiającego.

 

Wszystkie projekty wykonane przez Drukarnię zgodnie z prawem autorskim stanowią własność Drukarni i nie mogą być wykorzystane do innych celów jak tylko do realizacji zamówień druku zlecanych w Drukarni. Oznacza to, że projekt nie może być rozpowszechniany w żaden inny sposób. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy Zamawiający podpisze umowę o przekazaniu praw autorskich.

 

Drukarnia przed przystąpieniem do druku przedstawia Zamawiającemu projekt do akceptacji w celu sprawdzenia treści wszelkich ważnych informacji, błędów literowych. Dopiero po akceptacji Zamawiającego, Drukarnia przystępuje do realizacji projektu.

 

 

Postępowanie reklamacyjne

 

Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić stan zamówienia w dniu jego odbioru.

 

Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego u pracownika drukarni lub pracownika firmy kurierskiej.

 

Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

 

Drukarnia nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu przesyłki firmą kurierską.

 

W przypadku uszkodzenia przesyłki, Zamawiający zobowiązany jest spisać protokół w obecności kuriera.

 

Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty ceny z tytułu zamówienia.

 

Drukarnia nie uznaje reklamacji w przypadku gdy powstanie rozbieżność pomiędzy kolorem wydruku a kolorem widocznym w pliku jeśli Zamawiający wraz z projektem nie przesłał cromalinu (proofa) bądź nie zamówił go w Drukarni

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (ww. Rozporządzenie dalej zwane: RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w ramach realizacji współpracy jest firma AKCYGRAF Zakład Produkcyjno-Handlowy Andrzej Mysior z siedzibą w Przeźmierowie ul. Sadowa 10, 62-081, NIP: 7810014546, REGON: 631525524
 2. Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy, której stronami jest AKCYGRAF Zakład Produkcyjno-Handlowy Andrzej Mysior oraz Państwo, a także w związku z koniecznością prawidłowego wykonania obowiązków podatkowych oraz rachunkowych ciążących na Akcygraf Zakład Produkcyjno –Handlowy Andrzej Mysior w ramach wzajemnej współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie niemożnością wykonania umowy.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Akcygraf Zakład Produkcyjno –Handlowy Andrzej Mysior oraz w celu prawidłowego wykonywania umów o których mowa powyżej w niniejszej klauzuli informacyjnej,
  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Spółki, tj. pracownicy administracyjni, pracownicy księgowości oraz firmy zewnętrzne: księgowość, IT oraz Kancelaria prawna.
 5. Przedmiotowe dane nie będą udostępnianie osobom trzecim oraz innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ściągania.
 6. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu trwania łączącej umowy oraz ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (chyba, że zachodzą przesłanki wyłączające tę możliwość zgodnie z przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Kontakt do Specjalisty Ochrony Danych Osobowych:
  Paulina Biegańska, Tarnowo Podgórne 62-080, ul. Południowa 8, Rumianek,tel:695-673-762, email: paulina@akcygraf.pl
 10. W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
GeminiCMS napędza stronę https://studio.akcygraf.pl
Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Copyright © 2024 https://studio.akcygraf.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.