Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (ww. Rozporządzenie dalej zwane: RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Państwa w ramach realizacji współpracy jest firma AKCYGRAF Zakład Produkcyjno-Handlowy Andrzej Mysior z siedzibą w Przeźmierowie ul. Sadowa 10, 62-081, NIP: 7810014546, REGON: 631525524
 2. Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania umowy, której stronami jest AKCYGRAF Zakład Produkcyjno-Handlowy Andrzej Mysior oraz Państwo, a także w związku z koniecznością prawidłowego wykonania obowiązków podatkowych oraz rachunkowych ciążących na Akcygraf Zakład Produkcyjno –Handlowy Andrzej Mysior w ramach wzajemnej współpracy. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania skutkować będzie niemożnością wykonania umowy.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu prawidłowego wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Akcygraf Zakład Produkcyjno –Handlowy Andrzej Mysior oraz w celu prawidłowego wykonywania umów o których mowa powyżej w niniejszej klauzuli informacyjnej,
  – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Spółki, tj. pracownicy administracyjni, pracownicy księgowości oraz firmy zewnętrzne: księgowość, IT oraz Kancelaria prawna.
 5. Przedmiotowe dane nie będą udostępnianie osobom trzecim oraz innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ściągania.
 6. Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu trwania łączącej umowy oraz ewentualnie przez czas istniejących, nieprzedawnionych roszczeń po ustaniu stosunku zobowiązaniowego, a także przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami dla celów podatkowych i rachunkowych oraz po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (chyba, że zachodzą przesłanki wyłączające tę możliwość zgodnie z przepisami RODO), ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. W każdej chwili mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Powyższa czynność nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Kontakt do Specjalisty Ochrony Danych Osobowych:
  Paulina Biegańska, Tarnowo Podgórne 62-080, ul. Południowa 8, Rumianek,tel:695-673-762, email: paulina@akcygraf.pl
 10. W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
GeminiCMS napędza stronę https://studio.akcygraf.pl
Projekt i realizacja: GeminiSoftnet
Copyright © 2024 https://studio.akcygraf.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.